گوگل کدام PBN ها را جریمه می کند و چگونه آنها را شناسایی می کند؟

گوگل از چه طریقی PBN ها را شناسایی و جریمه می کند؟ سایت شما دارای بک لینک های مشکوکی است که گوگل متوجه آن ها می شود. در اینجا نشانه ها وجود دارد: همه سایت ها متعلق به همان شخصی است که صاحب دامنه است به غیر از صاحبان دامنه و میزبان، گوگل به تعدادی … ادامه