ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

معاون درمان تصریح کرد: بیمارستانها باید بر اساس اطلاعات ثبت شده سامانه آواب (آمار و اطلاعات بیمارستانی) در بازههای زمانی مشخص، اطلاعات بیمارپذیری و شرایط اپیدمیولوژی بیماری و تعداد پذیرش در دورههای بروز بیماری، فضا، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد و در کمیته مدیریت بحران بیمارستان مطرح و ثبت کرده و به معاونت درمان دانشگاهها ارسال کنند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پیامی ضمن قدردانی از مقام معظم رهبری در پی ارسال پیام ویدیویی توییتری ایشان و تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا تاکید کرد: وفاق و همدلی ملی با شعار کرونا را شکست میدهیم جهانیان را شگفتزده خواهد کرد.

وظیفه سوم ما هم در حوزه درمان است که تمام خدمات درمانی باید در دسترس همه مبتلایان باشد. وی با تاکید بر این که ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ باید ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﻭﻧﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮﺩ،گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر سعید کریمی گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﯿﺰ ﺷﺸﻢ ﺍﭘﯿﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﯾﻪ ﺍﻣﯿﮑﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۹۱» به مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر سعید کریمی گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﯿﺰ ﺷﺸﻢ ﺍﭘﯿﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﯾﻪ ﺍﻣﯿﮑﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۹۱» به مراکز درمانی تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است. وی با تاکید بر این که ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ باید ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﻭﻧﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮﺩ، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.

معاون درمان گفت: دانشگاه های علوم پزشکی باید ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺨﺶ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ کنند. معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: دانشگاههای علوم پزشکی باید ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺨﺶ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ کنند. وی با اشاره به این که ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎﮊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺗﺮﯾﺎﮊ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺗﺮﯾﺎﮊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، گفت: ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻫﯽ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺴﺘﺮﯼ (ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ) ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﻮﺩ.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: باید ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دکتر کریمی افزود: باید ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وی ادامه داد: ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین (ریفرال) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ.

وی ادامه داد: ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین (ریفرال) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ، ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﯽ ﺯﯾﺮ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﻔﺮﺍﻝ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺮﻭﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ.

معاون درمان تصریح کرد: ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺁﻭﺍﺏ (ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ) ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮﮊﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﻓﻀﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺛﺒﺖ کرده ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ها ﺍﺭﺳﺎﻝ کنند. وی تصریح کرد: ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ درصد ﺗﺨﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۰ دﺭﺻﺪ ﺗﺨﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩها و ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﮑﺘﯿﻮ ﻟﻐﻮ میﺷﻮﺩ.

  • شهرخبر – علل پف صبحگاهی چشم چیست؟
  • سابقه خانوادگی
  • آرد برنج دو قاشق سوپخوری
  • یک لیوان سرکه ی طبیعی (خانگی)
  • صفحه اصلی وبدا
  • هل یک قاشق چایخوری
  • سیگار می کشید
  • برنج نیم دانه نصف پیمانه

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻭﯾﺪ۱۹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺳﺘﺎﺩﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ با ﺣﮑﻢ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﮑﻤﯿﻞ میکنند.

وی افزود: ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ یا دﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ باید ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ کنند. دکتر کریمی افزود: همچنین باید ﺍﺯ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. کریمی ادامه داد: تشکیل جلسات دانشگاهی و مناطق آمایشی حداقل دو بار در هفته برای بررسی موارد فوق ضروری است.

بر اساس تجربیات موجهای قبلی و بار مراجعه برای تکمیل ظرفیت موردنیاز، توالی بیمارستانهای معین برای پذیرش بیماران با تاکید بر گروههای سنی زیر ۱۴ سال تعیین شود. کریمی اظهار داشت: در سطح بیمارستان باید فرد یا افرادی مسلط به امور آمار در تمامی ایام هفته (شامل روزهای تعطیل) برای ورود اطلاعات و آمارهای موردنیاز وزارت تعیین شده باشند و روزانه آمار مراجعین (سرپایی و بستری و به تفکیک سنی) شاخص مدت زمان اقامت بیماران در بخشهای عادی و ویژه، بیماران ترخیصی، پیگیری بیماران پس از ترخیص، آمار کارکنان مبتلا (شاخص ابتلای پرسنل)، آمار فوت، میزان عفونتها، نیازهای دارویی، تاسیساتی، اکسیژن و سایر اطلاعات موردنیاز را با هماهنگی ستاد دانشگاهها در سامانههای مربوطه با مسئولیت، نظارت و تأیید رئیس بیمارستان انجام دهند.

اکنون واکسیناسیون کودکان 9 تا 12 ساله آغاز شده است، امیدواریم طی یک تا 2 هفته آینده و بعد از بررسی نتایج واکسن های کودکان 9 تا 12سال به یک پله پایین تر رفته و واکسیناسیون کودکان کمتر از 9 سال را آغاز کنیم. به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، قاسم جان بابایی روز دوشنبه در حاشیه اجلاس آنلاین روسای دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت گفت: از ۱۱۰ هزار تخت بیمارستانی کشور ۱۴ هزار تخت بستری و ۳۸۰۰ تخت آی سی یو در اختیار بیماران مبتلا به کرونا است. برای جبران کمبود این نیروها مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر را داریم که امیداریم با همکاری بخش های مسئول بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وی با تاکید بر اینکه در صورت نیاز به استقرار بیمارستان سیار و صحرایی، موضوع باید به صورت آنی و بدون فوت وقت در هیئت رئیسه دانشگاه و ستاد کرونا استان مطرح و در صورت تصویب، مراتب با معاونت درمان ستاد وزارت بهداشت مکاتبه شود، گفت: با توجه به محدودیتهای ارائه خدمات در بیمارستانهای سیار و صحرایی، قبل از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، باید ظرفیتهای موجود محلی و امکان اعزام و انتقال بیمار به استانهای همجوار و معین بررسی شود.

یافتهها: یافتههای پژوهش در دو دسته کلی موانع داخلی و خارجی استقرار سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان و ارائه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت استقرار این سیستم طبقه بندی گردید. بیمارستان های مورد بررسی در راستای استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میانگین حدود 65 درصد دارای آمادگی نسبی بودند.

0 دیدگاه دربارهٔ «ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد»

دیدگاهتان را بنویسید