احمدی نژاد چگونه احمدی نژاد شد؟

بنابر این ایرانیان رفتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی خود را بر اساس آموزه های دینی سازماندهی می کنند. با ظهور گفتمان سیاست خارجی از بطن جریانات انقلابی، این احساس وحشت و ناامنی خود آگاهانه و نا خود آگاهانه در خویشتن انقلابی ایرانیان انقلابی نسبت به امریکا- غرب، به نظم گفتاری و کردار گفتمانی انقلابیون منتقل شد و “امریکا-غرب” به منزله” ابژه ی وحشت” در هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی و به تبع آن در هسته ی مرکزی گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز جای گرفت.

این اصول برای چند سال اول انقلاب بطور گستردهای اعمال گردید و ایران مرکز ثقل رفت و آمد همه نهضت های آزادی بخش، جریانات سیاسی و معارض حکومتها و همینطور حامی جریان های مخالف قدرت های بزرگ شد.اما به لحاظ اقتصادی، ایران به تدریج از کشور های جهان سوم فاصله گرفت و به شرکای سنتی غربی خود مانند ژاپن، غرب اروپا و امریکای شمالی روی آورد.

بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست نمایندهای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار میشود.در این جلسه، رئیس و دو معاون وی انتخاب خواهند شد. عبداللهیان خاطرنشان ساخت: همه قارهها و بخشهای جهان در این روابط مورد توجه ما خواهند بود. منافع بصورت اجتماعی برساخته می شود و منافع هر کشور وابسته به هویت آن است؛ ما نمی­دانیم منافع مان چیست تا ندانیم چه کسی هستیم.ارزشها و هنجارها به هویت ها در قلمرو سیاست داخلی و بین المللی شکل می دهد.

بطور خلاصه باید گفت؛ تجربه 30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به ما می گوید که به نحو قابل توجهی، جهت گیری و شیوه رفتاری دولت در عرصه بستگی به دقایق فرهنگی و هویتی نخبگان حاکم در هر مقطعی دارد. مقام ارشد نظامی پنتاگون پیش از این در راستای قدرت جنگال ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از نشاندن هواپیمای بدون سرنشین فوق پیشرفته آمریکا نشان داد که توانایی بسیاری در جنگ الکترونیک دارد و در این راستا عبور از سیستمهای راداری و تشخیص گنبد آهنین توسط پهپاد حزبالله حاکی از نفوذپذیر بودن این سیستم دفاعی دارد.

سال 1374، آخرین سال اولین دولت اصلاحات است، در این سال با بیش از 10 درصد افزایش، واردات كشورمان به بیش از 13186 میلیون دلار می رسد. اولین دلیل به همان نکته نخست من باز می گردد، یعنی سنت تداوم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا.

ایران زمانی در خلاق ترین و باورترین شکل خود قرار می­گیرد که بهترین های این سه سنت فرهنگی را بر گزیند. در واقع این گفتمان موجب احیا و تجدید سنت گرایی به عنوان ایدئولوژی مسلط در مقابل ایدئولوژی های مدرن گردید. تمام نوسانات در خط مشی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بازتاب مرزهای نامشخص میان عناصر ایرانی، اسلامی و مدرن در هویت فرهنگی ایران است.

شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فناوری ضرورتا وابستگی سیاسی نمی آورد در حالی که گسترش مناسبات سیاسی مکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد.

ولی تفاوت بین سازه انگاران با ساختارگرایان در این است که اولا ساختارگرایان رابطه یک جانبه می دانند و در واقع تاثیر تعیین کننده­ای برای ساختارها قائل هستند، درصورتی که سازه انگاران برتعامل کارگزاران و ساختارها تاکید دارند.از میان این مباحث آنچه راکه می خواهیم پایه بحث خود قرار دهیم چیزی است که تحت عنوان سازه انگاری متعارف خوانده می شود که اصولا جریان اصلی سازه­انگاری در روابط بین الملل تلقی می شود.

در واقع این ابژه ی وحشت با دال امنیت در هسته مرکزی گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیوند خورده و به دال امنیت معنا و مفهوم می دهد. این احساس وحشت و ناامنی نسبت به ابژه ی بیگانه یعنی” امریکا- غرب” در نزد سوژه های انقلابی، امری ریشه دار در نظام اجتماعی- سیاسی ایران قبل از انقلاب به شمار می آید.در واقع این وحشت و ناامنی فراگیر بخشی از ویژگی های روان شناختی اجتماعی آن روزگار بوده است.

در منطق تکوین گرایی هویت امری از پیش داده شده نیست بلکه از آن حیث که امری تاریخی است، حاصل شرکت یک موجودیت آگاه در مفاهیم بنیاد ذهنیتی مورد قبول یک جامعه است هویت از این حیث که خود امری تکوین یافته است، به منابع و ریشه های خود ارجاع می دهد. ریشه های آن در جامعه شناسی حداقل به مکتب شیکاگو و پدیدارشناسی برمی گردد.

سازه انگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است. چند سال قبل از این، بنده دربارهی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. در هنگامه بحث های مربوط به انتخاب اعضای کابینه دکتر حسن روحانی و در حالی که بیشتر اصلاح طلبان وارد مصادیق نمی شوند، فاطمه راکعی از زنان فعال اصلاح طلب گفت: زنان را برای تصدی 5 وزارتخانه شایسته می داند.

سفیر دولت فلسطین در تهران با اشاره به این که موجودیت اسراییل زاییده هم پیمانی امپریالیسم و صهیونیزم بین المللی در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از آن است، یادآورشد: آنها تمام امکانات خود را برای ایجاد یک موجودیت فیزیکی و جعلی به کار بستند اما این موجودیت جعلی به علت درگیریهای داخلی اسرائیلیها و مهاجرت معکوس – یعنی بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و یهودیهای ساکن در سرزمینهای اشغالی به موطن اصلی خود- در خطر است و ان شاءالله به پایان خود نزدیک می شود.

تهران : نشر میزان. او نزدیک به چهار دهه شیخ السفرا در تهران بود. بحث­های سازه­انگاران تا حدی شبیه به مبا حث ساختار گرایان است: ساختارهایی وجود دارد که بر کنش کنشگران تاثیر می گذارد. نمیدانم کدام یک نگرانکنندهتر است؛ این که رئیس جمهوری، عامدانه قصد اعتبار بخشیدن به روایت یک نماینده تندروایرانی را دارد یا اینکه او حتی به خود اجازه نداده تا صحت آن را با نزدیکانش بررسی کند؛ هزینهاش فقط یک تماس تلفنی بود.

به عبارت دیگر هویت نخبگان بر عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و.. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مستقر شدن جمهوری اسلامی ایران؛ فرهنگ و هویت نخبگان حاکم بر کل جامعه تاثیر گذاشت. مبانی هویت ملی ایران لایه ای است و مرکب از سه لایه ( ایران گرایی، اسلام گرایی با تاکید بر تشیع و تجدد گرایی است) و در هر مقطع زمانی و با توجه به فرهنگ و هویت نخبگان حاکم، لایه های خاصی از هویت برجسته و مورد تاکید قرار گرفته­اند.

جهت گیری سیاسی ایران به گونه ای است که اهداف استراتژیک خود را فراتر از قابلیت های ساختاریش تنظیم می کند. انترناسیونالیست ها معتقدند پیروزی با بر ملا کردن ناتوانی غرب به دست می آید و به سلطه و انقیاد دویست ساله ادامه می دهد.