آیا اساساً نظریه روابط بینالملل اسلامی کارآیی دارد؟

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که مسکو در ارتباط با آنکارا دائما مسئله حضور شبهنظامیان از لیبی و سوریه را در درگیریهای قرهباغ مطرح میکند. طبق آمار ثبت شده توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، طی این مدت (از روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ تا امروز) دستکم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شدهاند که دستکم چهار نفر ایشان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

فرصت میدهد تا خود را با آن تنظیم کند. ماجرای «گوهر عشقی» که در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفت و با روشنگری رسانه ملی ابعاد حقیقی آن آشکار شد؛ تازهترین سوژه پروژه حقوقبشر در ایران است اگرچه آخرین نمونه آن نخواهد بود.

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ بهمن ۱۳۹۹: طی ۵ هفته گذشته روند اعدام شهروندان بلوچ شدت گرفته و طبق آمار ثبت شده، دستکم ۱۹ بلوچ در زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریعتر به خود گرفته است. برای مؤثر بودن، تحریمها باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن.» این سخنان از جانب چهرههای اصلاحطلب فقط در جلسات خصوصی با مقامات کشورهای خارجی بیان نمیشد؛ دیماه ۱۳۹۹ یکی از فعالان اصلاحطلب طی گفتوگو با یک تارنمای خبری داخل کشور در دفاع از سیاست فشار حداکثری ترامپ و اعمال تحریمهای بیشتر بر ایران، گفت: «برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمیدادم.

خوشبختانه مردم در ۹دی به این مسئله پایان دادند اما تبیین این مسئله کار بیشتری میطلبید که نهتنها برای آن کار نکردیم بلکه با طرح برخی موضوعات، بر طبل «اعدام باید گردد» کوبیدیم. برای این هدف، تلاش دارند تا نظام حاکم را غیرمشروع نشان دهند و مردم را ناراضی کنند؛ مردم را نسبت به حاکمیت بدبین کنند؛ چهره متنفر از حاکمیت و دولت هم در داخل و هم در سطح منطقه و جهان، ترسیم کنند.

خلیلی و دیگران، 1392: 44-41) لذا در عین حال که تالیفات متعددی درخصوص سیاست آمریکا در افغانستان در دوره های متفاوت نگاشته شده، بررسی عنصر ژئوپلتیک از زمان خروج آمریکا از انزواگرایی تا دوره کنونی که اوباما سکان ریاست جمهوری این کشور را به عهده دارد، موضوعی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در حالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است که دولت بایدن همواره سعی میکند که کم کاری دولت بایدن در پیشبرد مذاکرات وین برای رفع تحریمهای یکجانبه علیه ایران را با برجسته کردن اشتباهات سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران مخفی کند و کارنامه عملکرد یکساله گذشته بایدن نشان میدهد که وی همچنان سیاست فشار حداکثری دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق علیه ایران را حفظ کرده است.

اکثریت ایشان با اتهامات مربوط به مواد مخدر هستند و تعدادی هم زندانیان سیاسی اهلتسنن و تعداد کمی هم متهم به قتل». این خبرسازی مشکوک که در مقطع کنونی با هدف التهابآفرینی و ایجاد جو ضدایرانی در فضای داخل آذربایجان صورت گرفته است با ارائه اطلاعات دروغ سعی کرده است ایران را متهم به تجاوز نظامی به خاک آذربایجان در منطقه زنگیلان و روستای سلطانلی کند.

ایران سطح مناسبی از اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد دارد که باید در توافق جدید با طرف های غربی به جای خروج آن ها از کشور، آن ها را در انبار های خود ذخیره کرده و تحت نظارت مستقیم آژانس قرار دهد.

سه سال پس از پروندهسازی هستهای علیه ایران توسط سازمان منافقین، عبدالکریم لاهیجی در خرداد ۱۳۸۴ به عنوان نایبرئیسفدراسیون جهانی جامعههای حقوقبشر(FIDH) در جلسه استماع کمیته امنیت و همکاریهای اروپای کنگره آمریکا(کمیته هلسینکی) حاضر شد و با همان الگوی پرونده هستهای پیشنهاد خود را ارائه داد: «ما مدافعان حقوقبشر طی سالهای گذشته همواره از تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی خواستهایم که وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز مانند مسئله انرژی هستهای وارد گفتوگوها و مذاکرات بینالمللی با جمهوری اسلامی بشود.» در واقع همانطور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت صلحآمیز هستهای ایران شد؛ پروژه حقوقبشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوقبشر در ایران میشد.

این کمیته واسطهای میان فعالان داخلی اغتشاشات و نهادهای خارجی بود. روایتهای دروغین از طریق این کمیته ساخته و پرداخته و در اختیار رسانههای خارجی قرار میگرفت. با این حال در داخل ایران شبکه حقوقبشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوقبشر مشغول است.

۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ جانهانا(مقام سابق وزارت خارجه آمریکا) از دیدار خود با افراد نزدیک به رهبران جریان اصلاحات در یک گردهمایی اروپایی خبر داد و گفت: «آنها تأکید کردند تحریمها باید در دوزهای قوی اعمال شود. رویترز میافزاید، خروج بینظم آمریکا از افغانستان این باور را در میان رهبران جهان عرب تقویت کرده است که باید مسیر خودشان را پیدا کنند.

میانگین تورم در چهار سال اول دولت حسن روحانی به ۱۵٫۸ درصد رسید و این عدد در چهار سال دوم یعنی دولت دوازدهم به ۲۷٫۳ درصد رسید که عمدتا ناشی از تورم سالهای ۹۷ و ۹۸ بود که به ترتیب رقمهای ۳۱٫۲ و ۴۱٫۲ درصد را ثبت کرده بود.

13-“علی الصاحب” تحلیلگر سیاسی عراقی به اسکای نیوز عربی می گوید که تحقق همسویی و نزدیک شدن صدر و شبه نظامیان ایرانی به یکدیگر در سایه اصرار طرفین بر عدم پذیرفتن طرف دیگر در یک دولت تقریبا غیر ممکن است. اگر بخواهیم فرهنگ سیاسی را به صورت ساده تعریف نماییم می توانیم آن را نوع نگاه مردم نسبت به قدرت، سیاست، دولت و نهاد های مختلف و کارکرد های آن دانست.

طبق گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، از ۲۰ دی ماه سال جاری و با شروع موج کم سابقهای از بازداشتها، که بهنظر میرسد به قصد سرکوب جامعه مدنی کردستان صورت گرفته باشد، دهها نفر که در حوزههای مختلف فرهنگی، محیط زیست و دانشجویی فعال بودند، بازداشت شدند.

عباس آخوندی نیز در کانال تلگرامی خود به یادداشت نویسی مشغول است و سعی دارد به عنوان یک تحلیلگر سیاسی و اقتصادی نظریات خود را در رسانههای مختلف جریان اصلاحات و اعتدال منتشر کند. در همه این موارد یک دستور کار ساده وجود دارد.

این کشورها ادعای فراتر از آن دارند که به شکل فعلی به چشم می خورد. رییسجمهور: به آن صورتی که شما الان میگویید نه، به هر حال هر روزش برای من بسیار مهم است.

بخش مهم و عمدهای از سلاحهایی که در انبارهای آذربایجان ذخیره شده، سلاحهایی است که توسط اسرائیل به این کشور فروخته شده است. دروغ ابزار آنها برای پیشبرد اهدافشان است اما سؤال مهم اینجاست که چرا در تمام این سالها برخورد مؤثری برای جلوگیری از نشر و بازنشر اخبار جعلی توسط این شبکه صورت نگرفته است؟ یک منبع مطلع که در اینخصوص با سازمان حقوق بشر ایران صحبت میکرد، گفت: «بازداشتیها تا کنون اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتهاند، جز در یک مورد که مادر یکی از آنها رفته بود و سر و صدا کرده بود.

با مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز رابطه خوبی داشتم و به طور کلی، مسئولی در جمهوری اسلامی نبوده که من با وی رابطه نزدیکی نداشته باشم. اعضای گروههای مسلح راست افراطی از جمله «نگهبانان سوگند» که یکی از بزرگترین گروههای شبه نظامی ضد دولتی محسوب میشود در عمل به نیروهای پلیس و حزب جمهوری خواه وارد شده و نفوذ کرده اند.

علاوه بر ارمنستان و جمهوری آذربایجان که دو طرف اصلی درگیر هستند، روسیه، ترکیه، ایران و گروه مینسک (متشکل از فرانسه، آمریکا، روسیه، بلاروس، آلمان، ایتالیا، پرتغال، هلند، سوئد، فنلاند و ترکیه) بازیگران اصلی منازعه قرهباغ هستند که به صورت مستقیم در این منازعه ورود پیدا کردهاند. ابتدا با انتشار ادعاها و اخبار دروغ آغاز میشود، سپس توسط تبلیغات رسانهای دامنه پیدا میکند و دست آخر در محافل بینالمللی تحت عنوان دفاع از حقوقبشر، پروندهای علیه ایران میسازد.

اما احتمال تداوم فعالیت های رژیم علیه مواضع ایران در سوریه که در هماهنگی با روسیه انجام شده است برای تأکید بر تداوم نظم سنتی همچنان پایدار است. آیا هر دو از یک مدل مشابه که در آن «وزارت خارجه مسئول سیاستگذاری در عرصه دیپلماسی نیست» سخن نمیگویند؟ FATF گره خورد. شما وزیر اقتصاد بودید، آیا FATF برای ما ضرورت هست یا نیست؟